06-1040 8763

info@erfenisexpert.nl

 

Algemene Voorwaarden ‘De Erfenis Expert’

 

Definities en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. ‘De Erfenis Expert’ is een eenmanszaak die tot doel heeft het verlenen van juridische diensten in de ruimste zin des woords. De eenmanszaak is gevestigd te Twisk.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-       "rechtskundig adviseur": de eenmanszaak: ‘De Erfenis Expert’, voornoemd, gevestigd te Twisk, kantoorhoudende Gangwerf 15, 1676 GA te Twisk, welke eenmanszaak is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56044763;

-       "opdrachtgever": degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze een opdracht aan de rechtskundig adviseur heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan;

-       "cliënt": degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliënt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij de rechtskundig adviseur zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor de rechtskundig adviseur voortvloeiende werkzaamheden, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

 

De offerte

4.1. Een schriftelijk, per e-mail of mondeling uitgebrachte offerte is vrijblijvend, tenzij door de rechtskundig adviseur schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Een schriftelijk, per e-mail of mondeling uitgebrachte offerte is geldig tot één kalendermaand nadat deze is uitgebracht. Na het verstrijken van gemelde periode is de rechtskundig adviseur niet langer gehouden de in de offerte besproken werkzaamheden voor de geoffreerde prijs te verrichten.

4.2. De rechtskundig adviseur behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijsstijgingen veroorzaakt door externe factoren, zoals bijvoorbeeld een stijging van het percentage van de omzetbelasting, door te berekenen aan de opdrachtgever. De rechtskundig adviseur zal in dat geval onverwijld mededeling doen hiervan aan de opdrachtgever.

 

Aanvang en uitvoering van de overeenkomst

5.1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging aan de rechtskundig adviseur ter hand is gesteld en door de rechtskundig adviseur is ondertekend. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan de rechtskundig adviseur verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5.2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5.3. De rechtskundig adviseur zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Zij zal al datgene doen wat in verband met door haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van haar kan worden verwacht. De rechtskundig adviseur kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.4. De rechtskundig adviseur heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder expliciete kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door de rechtskundig adviseur aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van de rechtskundig adviseur wenselijk is.

5.5. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de rechtskundig adviseur, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

5.6. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de rechtskundig adviseur te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens de rechtskundig adviseur onverwijld daarvan in kennis te stellen. De rechtskundig adviseur is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien de rechtskundig adviseur, doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.7. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht die niet vallen onder de overeengekomen opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in het dossier van de rechtskundig adviseur, inzake tussentijds overleg tussen opdrachtgever en de rechtskundig adviseur, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever door de rechtskundig adviseur zijn verricht.

 

Overmacht

6.1. Indien de rechtskundig adviseur haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de rechtskundig adviseur alsnog in staat is deze op de overeen gekomen wijze na te komen.

6.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet,de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen,zonder dat over en weer enig recht op schadevergoeding bestaat, zulks evenwel met inachtneming van hierna te melden artikel 7.4.

 

Honorarium en facturen

7.1. Het verschuldigde honorarium aan de rechtskundig adviseur wordt vastgesteld door hetzij de acceptatie van een schriftelijk, per e-mail of mondeling uitgebrachte offerte, hetzij aan de hand van het gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met de periodiek door de rechtskundig adviseur vast te stellen uurtarieven van de personen die aan de opdracht hebben gewerkt, te verhogen met omzetbelasting en gemaakte verschotten. Onder gemaakte verschotten wordt onder meer verstaan: reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten.

7.2. Opdrachtgever is gehouden het honorarium verhoogd met omzetbelasting en verschotten te voldoen uiterlijk binnen twee weken na datum factuur, bij gebreke waarvan de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd is. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden.

Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden genomen, dan komen alle kosten betrekking hebbende op de invordering eveneens voor rekening van die opdrachtgever.

7.3. De rechtskundig adviseur behoudt zich het recht voor één of meer tussentijdse facturen in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de tussentijdse facturen zijn betaald.

7.4. Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) en de door de rechtskundig adviseur betaalde extra kosten, zoals bedoeld in artikel 7.1.

7.5. Als een geplande afspraak binnen 48 uur door de opdrachtgever wordt uitgesteld en daardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht, behoudt de rechtskundig adviseur zich het recht voor daarvoor meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7.6. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen.

7.7. Op verzoek van de opdrachtgever kan een specificatie van een factuur (inzake de door hem verstrekte opdracht) worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren, een omschrijving van de betreffende werkzaamheden en de data waarop de betreffende werkzaamheden zijn verricht.

 

 

Geheimhouding en bewaring dossier

8.1. De rechtskundig adviseur is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, de rechtskundig adviseur een informatieplicht opleggen, of voor zover opdrachtgever de rechtskundig adviseur van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Gemelde ontheffing behoeft niet schriftelijk te zijn verleend, doch kan ook blijken uit aantekeningen van besprekingen tussen de rechtskundig adviseur en de opdrachtgever, of impliciet blijken uit een door de opdrachtgever aan de rechtskundig adviseur verstrekte opdracht.

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van

de rechtskundig adviseur, voor zover de rechtskundig adviseur zulks voor een zorgvuldige

uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

8.2. Het dossier wordt bewaard op een wijze en locatie zoals door de rechtskundig adviseur bepaald. De rechtskundig adviseur zal bij de bewaring van het dossier de uiterste zorgvuldigheid betrachten, zowel gedurende het uitvoeren van de aan haar verstrekte opdracht als daarna.

8.3. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de rechtskundig adviseur het dossier minimaal 10 jaar bewaren. Daarna staat het de rechtskundig adviseur vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

 

Aansprakelijkheid

9. Indien in de werkzaamheden, die zijn verricht ter uitvoering van de aan de rechtskundig adviseur gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval de rechtskundig adviseur aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van € 100.000,00 per gebeurtenis per jaar en een jaarmaximum van € 250.000,00 per verzekeringsjaar en voorts onder toepasselijk verklaring van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar voor de aansprakelijkheid van rechtskundig adviseurs opgestelde algemene voorwaarden.

10. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in artikel 9 plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de rechtskundig adviseur jegens opdrachtgever(s) beperkt tot tweemaal het door de rechtskundig adviseur in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief omzetbelasting.

11. De rechtskundig adviseur is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan de rechtskundig adviseur, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever.

12. De hiervoor onder artikel 9, 10 en 11 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens voor het geval de rechtskundig adviseur aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derde(n), welke aanstelling van een derde(n) waar mogelijk, geschiedt in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De hiervoor onder artikel 9, 10 en 11 gemelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de rechtskundig adviseur ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is ontstaan.

13. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de rechtskundig adviseur daarvan binnen één kalendermaand na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

14. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één jaar na de hiervoor in artikel 13 gedane kennisgeving.

15. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen in artikel 9, 10, 11 en 12 is mede gemaakt ten behoeve van de medewerker(s) van de rechtskundig adviseur, allen die op het kantoor van de rechtskundig adviseur werkzaam zijn, voormalige compagnons alsmede alle personen voor wier handelen de rechtskundig adviseur aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen, zodat deze zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

16. Op de diensten van de rechtskundig adviseur zijn de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van overeenkomstige toepassing. Ook soortgelijke of voor gemelde wet in de plaats gekomen wetten, die onder andere inhouden dat ongebruikelijke transacties in de zin van gemelde wet bij de bevoegde overheidsautoriteiten zullen worden gemeld, zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Slotbepalingen

17. De verhouding tussen opdrachtgever en de rechtskundig adviseur wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De rechtskundig adviseur blijft bevoegd als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

18. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens de rechtskundig adviseur bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

19. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van de rechtskundig adviseur voor.

20. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.erfenisexpert.nl en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Alkmaar. Zij worden op verzoek per post of per e-mail toegezonden en zijn ten kantore van de rechtskundig adviseur kosteloos te verkrijgen.

 

 

DIRECT CONTACT