06-1040 8763

info@erfenisexpert.nl

 

Executeur of gevolmachtigde

Nadat alle erfgenamen hun keuze hebben gemaakt ten aanzien van aanvaarden of verwerpen, moet bepaald worden wie de nalatenschap verder gaat afwikkelen. Vaak is er een testament waarin een executeur (vroeger: executeur-testamentair) is benoemd. Is die er niet, dan kan een boedelgevolmachtigde worden benoemd door de erfgenamen.

In de Verklaring van erfrecht komt altijd te staan wie er bevoegd is om over de goederen van de nalatenschap te beschikken. Meestal is dat de langstlevende echtgenoot, een executeur of een gevolmachtigde.

Geen testament of testament zonder executeursbenoeming

In dat geval moeten alle erfgenamen samen de nalatenschap afhandelen. Met andere woorden: zij mogen samen over alle goederen van de nalatenschap beschikken (zoals woning, inboedel en bankrekeningen). Vaak is het handiger om één iemand aan te wijzen die alles gaat regelen namens alle erfgenamen: de gevolmachtigde, ook wel boedelgevolmachtigde genoemd.

Daarvoor kunnen de erfgenamen één van hen aanwijzen, maar ook een derde, zoals bijvoorbeeld De Erfenis Expert. Als er al een gevolmachtigde was aangewezen voordat De Erfenis Expert werd ingeschakeld, kunnen wij ook in opdracht van de gevolmachtigde optreden. Wij kunnen dan alsnog namens alle erfgenamen de nalatenschap verder afwikkelen. 

Testament met executeursbenoeming

In dat geval heeft de overledene zelf al bepaald wie de nalatenschap moet gaan afhandelen: de executeur

De bevoegdheden van een executeur zijn geregeld in de wet, maar zijn ook afhankelijk van het testament. De bevoegdheden van een 'moderne' executeur zijn vrij uitgebreid: hij/zij mag méér dan een 'gewone' gevolmachtigde. Zo mag deze executeur zonder toestemming van de (andere) erfgenamen een woning verkopen en overdragen bij de notaris.

 

 

DIRECT CONTACT