06-1040 8763

info@erfenisexpert.nl

 

Algemene informatie over erfrecht

Wet en testament

Erfgenaam bent u als u bij testament of door de wet bent aangewezen als erfgenaam. Als de overledene ('erflater') een testament heeft laten opmaken, heeft dat voorrang: de wet wijst alleen erfgenamen aan als de overledene dat niet zelf heeft gedaan in een testament. Of als diegenen die de overledene had aangewezen niet kunnen erven. Bijvoorbeeld doordat ze overleden zijn. De wet wijst alleen bloedverwanten aan als erfgenaam. En de echtgenoot: hoewel geen bloedverwant, is deze wél erfgenaam volgens de wet. 

Of, wanneer en waar iemand een testament heeft gemaakt, wordt bijgehouden in het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Zodra iemand is overleden kan in het CTR gekeken worden of er een testament is en zo ja bij welke notaris het ligt. 

In een testament kan vrijwel iedereen tot erfgenaam zijn benoemd: familieleden, maar ook vrienden, buren of een goed doel. De meest voorkomende situatie is die van ouders met kinderen. Meestal gaat 'alles naar de langstlevende'. Wanneer deze dan later zelf overlijdt, ontvangen de kinderen pas geld en spullen. 

De wet: de Wettelijke Verdeling

Is er geen testament, dan zegt de wet wie er erft. Overlijdt een ouder, dan zijn de langstlevende ouder en de kinderen de erfgenamen. De 'Wettelijke Verdeling' is dan van toepassing. Dat houdt in dat de langstlevende ouder al het geld en de goederen van de nalatenschap krijgt en dat de kinderen alleen op papier erven. Zij krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot, een soort tegoedbon. 

 

Deze tegoedbon hoeft pas uitbetaald te worden bij het overlijden van de langstlevende ouder. Dan ontvangen de kinderen feitelijk dus pas hun erfdeel van de eerst overleden ouder. Maar als de langstlevende echtgenoot in een faillissement of in de schuldsanering terecht komt, moet het erfdeel eerder uitbetaald worden. Dit voorkomt dat er anders niets meer overblijft voor de kinderen.

Erfstelling en legaat

In een testament is bijna altijd een 'erfstelling' opgenomen: de testateur wijst zijn erfgenamen aan. Deze erfgenamen erven ieder een deel van alles wat de testateur nalaat. Dus ook een deel van de eventuele schulden. 

Er kan ook een 'legaat' in staan: de testateur kent dan een bepaald goed (bijvoorbeeld een auto) of een bepaald geldbedrag toe aan iemand, de legataris. De legataris krijgt géén aandeel in eventuele schulden, maar heeft verder ook geen inspraak bij de afhandeling van de nalatenschap. De legataris is slechts een schuldeiser van de nalatenschap. Dat is handig met goede doelen bijvoorbeeld. Het goede doel kan zich dan bijvoorbeeld niet bemoeien met de verkoop van de woning en het verdelen van de spullen.

 

DIRECT CONTACT